Privacy verklaring Rijschool De Wit

Rijschool De Wit hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. We gebruiken jouw persoonsgegevens om onze diensten te kunnen verlenen. In deze privacyverklaring willen we informatie geven over hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens. De verstrekking van persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te sluiten.

Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. We houden ons aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Jouw persoonsgegevens verwerken we in overeenstemming met het doel waarvoor je ze hebt verstrekt , daarbij beperken we de verwerking van jouw persoonsgegevens tot die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze nodig zijn.

Wij beveiligen jouw gegevens zo goed mogelijk te door technische en organisatorische maatregelen te nemen. Wij geven jouw persoonsgegevens niet aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt. Jouw persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan landen buiten de Europese Economische Ruimte.

Indien je jonger dan 16 jaar bent, mag je uitsluitend persoonsgegevens verstrekken indien één van jouw ouders hiervoor toestemming geeft.

Persoonsgegevens worden door Rijschool De Wit verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en); administratieve doeleinden, communicatie (over onder andere aanvragen en afspraken) en het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

We bewaren jouw persoonsgegevens zo lang als nodig is om de gevraagde diensten aan jou te leveren en daarna nog maximaal een jaar. De gegevens worden gewist, tenzij langer bewaren wettelijk vereist is.

Op onze websites maken wij gebruik van cookies die door de browser worden opgeslagen op jouw apparaat. In deze cookies wordt informatie opgeslagen om een volgend bezoek aan deze website te vergemakkelijken. Deze informatie bevat geen persoonlijke gegevens.

Je hebt recht op inzage, rectificatie, verbetering of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van jou ontvangen hebben. Ook kun je bezwaar maken tegen verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jou of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij je verzoeken hierover uitvoeren.

Wanneer je ons toestemming hebt gegeven voor verwerking van persoonsgegevens dan heb je altijd het recht om deze toestemming in te trekken.Wanneer je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens neem dan contact met ons op, we komen er samen wel uit. Als we er niet samen uit komen dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wanneer je nog vragen hebt over je privacy of deze privacyverklaring neem dan contact op:

Rijschool De Wit
Berkenweg 24A
9419 TG Drijber
Email: robert@rijschooldewit.nl.
Telefoon 06 – 460 442 12